ДЛС Росица

ТП Държавно ловно стопанство “Росица” – Лъгът е разположено в северните склонове на Централна Стара планина в местността Лъгът на 10 км. от с.Стоките и на 35 км от гр.Севлиево. На територията на стопанството преобладават планинските терени, като по-голяма част от горите се намират на надморска височина от 500 до 800 м. Най-ниската точка е на 250 м. н.в., а най-високата – на 1430 м.

Общата площ на ДЛС „Росица” е 13 401,1 ха. Залесената площ е 13 089,5 ха, което представлява 97,7%. Широколистните гори заемат 11 207 ха или 82%. Делът на иглолистните гори е 18% - 2 374 ха. От площта на широколистните гори 10184 ха са високостъблените – 91%. Преобладават буковите гори – 62%, следва бял бор – 13%, габър – 8% и др. На територията на стопанството са установени 32 дървесни вида.

Собственост на горските територии:

Вид собственостПлощ в ха   %
Държавна10 257,7  76
Общинска  1 583,7  12
Частна  1 559,9  12

Общият запас от дървесина е в размер на 3 860 000 м3. Средният годишен прираст е 53 400 м3.

В държавните горски територии, съгласно Горскостопанския план, е предвидено годишно ползване от около 36 000 м3, като достигнатото през последните години средногодишното ползване на дървесина е 32 000 м3. Стопанството залага на естественото възобновяване на горите. Залесяванията са по изключение – основно след санитарни прочиствания в иглолистните култури. Тези залесявания се извършват с различни широколистни видове според типа месторастене.

ДЛС “Росица” е едно от първите в страната, получили международен сертификат, гарантиращ устойчиво и отговорно управление на горите.

Ловните райони обхващат 25 000 ха от северните склонове на Стара планина – от вр. Бузлуджа на изток, проход „Шипка”, вр. Корита – до вр. Росоватец на запад. Граничи с други две ловни стопанства – на запад „Русалка“, гр.Априлци и на юг „Мазалат“, с. Горно Сахране. На югозапад е границата с Национален парк „Централен Балкан“.

ДЛС „Росица” предлага класически лов на благороден елен, сърна, дива свиня, елен лопатар и хищници /вълк/.

Добрите природни условия благоприятстват развитието на силна популация на благороден елен с отлични трофейни качества. Средното ниво на трофеите е 8-10 кг., като почти ежегодно се отстрелват и животни по 10-11 кг. През 2015 г. са добити 8 трофея от благороден елен, от които три са със сребърен медал - най-големият e оценен с 203.33 CIC точки,  и четири с бронзов медал.

Разрешен за индивидуален лов целогодишно, глиганът е изключително емоционален обект на лов, предлагащ ценен трофей. Глигите варират от 20-22 см. до 25 см. През 2015 г. са отстреляни 21 трофейни животни, от които един със златен медал – 120,75 CIC точки и един с бронзов медал – 110,8 точки.

Изключително популярен е ловът на сръндак. Високите запаси позволяват значителен отстрел, който обикновено е в рамките на трофеи с нетно тегло от 300 – 400 гр. През 2015г. трофейните екземпляри са 20.

Ловното стопанство предлага и конна езда, фотолов и екотуризъм.

ДЛС „Росица” разполага с ловна резиденция.

ЛЪГЪТ

Ловната резиденция представлява красива триетажна сграда „алпийски стил”, разположена в живописната долина на река Зелениковец. Построена е през 1986 година, а през 2008 г. е изцяло реновирана. Може да приеме до 15 гости едновременно в четири апартамента, две двойни и три единични стаи.

От 2008 г. в  ДЛС „Росица” - Лъгът функционира първият в страната Пункт за обработка и съхранение на дивечово месо. Предприятието отговаря на всички европейски стандарти за обработка на животинска продукция. Ежегодно оттук се реализира в България и ЕС обезкостено и вакуумирано месо от сърна, благороден елен, елен лопатар и дива свиня. Запазена марка на стопанството са няколко вида колбаси от дивеч.

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТИ

ДЛС Росица

Директор: инж. Иван Степанов

Телефон: 0675 33367 ; 0886767350

Факс:

e-mail: rositsa@scdp.bg

Адрес: гр. СЕВЛИЕВО, ул. СЛАВЯНСКА № 24

СТАТИСТИКА 2021

ДЛС Росица

Обявени търгове за продажба на дървесина

Дървесина

Едра 915 куб.м.

Средна 385 куб.м.

Дребна 16 куб.м.

За огрев 2655 куб.м.

ОЗМ 149 куб.м.

Всичко 4120 куб.м.

Процедури

Предстоящи 0

Приключени 4

Прекратени 0

Общо 4