Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Росица 18.08.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 65 а.pdf
ДЛС Росица 18.08.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 64 б, в, г, д.pdf
ДЛС Росица 10.07.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 118 з.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Резюме на Доклада за мониторинг Резюме на доклада от проведения мониторинг ТП ДГС Севлиево.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Резюме на Доклада за мониторинг в ДЛС Росица Резюме на доклада от проведения мониторинг ТП ДЛС РОСИЦА.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация карта на ДЛС Росица / за площа на бившото ДГС Севлиево/ FL75_U.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански дейности в ДЛС Росица / за територията на бившото ТП ДГС Севлиево/ Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти за 2020 на ДГС Севлиево.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански дейности в ДЛС Росица Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти за 2020г. ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ДЛС Росица Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги в ДЛС Росица / на територията на бившото ДГС Севлиево/ Списък на дървестните и недървестните продукти ТП ДГС Севлиево.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги в ДЛС Росица Списък на дървестните и недървестните продукти ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Информация за планираните сечи по подотдели и землища списък на планираните мероприятея през 2020г.ТП ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Информация за планираните сечи по подотдели и землища Списък планирани мероприятия ТП ДГС Севлиево.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Политика на ДЛС Росица срещу корупция Политика на ТП ДЛС Росица срещу корупция.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове Вътрешни правила за разрешаване на спорове ТП ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Оценка на въздействието от дейността на ДЛС Росица/ за територията на бившото ТП ДГС Севлиево/ Оценка на въздействието от горскостопанските дейности на ТП ДГС Севлиево.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ДЛС Росица Оценка на въздействието от горскостопанските дейности на ТП ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Вътрешни правила за лицата подали сигнали за корупция Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнал за корупция ТП ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Доклад за ГВКС / за територията на бившето ДГС Севлиево/ Доклад ГВКС ДГС Севлиево2020г.doc
ДЛС Росица 03.06.2020 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 19 в.pdf