Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Росица 31.05.2023 Документ Списък на физическите лица от Община гр. Севлиево подали заявление за закупуване на дърва за огрев списък на лицата подали заявления за закупуване на дървесина-2023г..pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Резюме на доклада относно проведения мониторинг Резюме на доклада от проведения мониторинг.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДЛС Росица Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугипредоставяни от ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Опис на насажденията, в които е предвидено ползване на дървесина през 2023 г. Списък на насажденията, в които ще се ползва дървесина през 2023г..pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Оценка на въздействието от горскостопанските дейности на ТП ДЛС Росица Оценка на въздействието ог горскостопанските дейности на ТП ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги. Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти.pdf
ДЛС Росица 17.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите за 2023г-ДЛС Росица Информация за обема на дървесината която се предоставя по реда на чл. 38 ал.1 от НУРВИДГТ за 2023.docx
ДЛС Росица 01.09.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 01.09.2022 г. Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 01.09.2022 г..pdf
ДЛС Росица 01.09.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл.206 от ЗГ в сила от 01.09.2022 г. Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл.206 от ЗГ в сила от 01.09.2022 г..pdf
ДЛС Росица Горска сертификация ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „Росица“ ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „Росица“.doc
ДЛС Росица Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове Вътрешни правила за разрешаване на спорове.docx
ДЛС Росица 03.06.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл. 206 от Закона за горите, в сила от 01.06.2022 г. Ценоразпис за продажба на дърва за огрев от обект по чл. 206 от ЗГ в сила от 01.06.2022 г..pdf
ДЛС Росица 20.05.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад в сила от 20.05.2022 г. Ценоразпис за продажба от временен склад в сила от 20.05.2022.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Резюме на доклада относно анализа на резултатите от проведения мониторинг в горските територии. Резюме на доклада от проведения мониторинг.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Актуален списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги на територията на стопанството и възможностите за стопанско използване. Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистеми.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДЛС "Росица". Оценка на социалното възвействие от дейността на ДЛС.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Информация за подотделите, в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2022 г. Списък но подотделите за ползване на дървесина 2022г..pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция и/или конфликт на интереси. Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Политика на ТП ДЛС "Росица" срещу корупция и сродни на нея явления. Политика на ТП ДЛС Росица срещу корупция.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскокстопански дейности Анализ на положителните и отрицателните ефекти.pdf