ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПЧЕЛИНИ НА ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ПРИ ТП ДЛС РОСИЦА

15 Jul
2019
Служителят при ТП ДЛС „Росица” Невелин Неделчев – зам. директор, тел. 0889 632860, отговаря за осъществяване комуникацията с пчеларските организации и пчеларите на територията на стопанството и ще предоставя информация за съществуващите площи, заети с медоносна дървесна растителност, където е възможно да се поставят пчелини.
Като цяло територията на стопанството не е подходяща за организиране на пчелини. Основна причина за това е силно увеличената популация на кафява мечка, което води до често слизане на отделни екземпляри в близост до населените места, където редовно нанасят щети, въпреки предприеманите от стопаните мерки за ограждане. Друга особеност, която затруднява разполагането на пчелини са стръмните терени и липсата на стабилизирани пътища.
Като евентуално възможни площи, предлагаме три подотдела, намиращи се в по-гъсто населен район, разположени сравнително близко до стабилизирани пътища.
Подходящи площи за поставяне на пчелини:
Землище Отдел/подотдел Площ /ха/
Батошево 188 ф 1,8
Батошево 188 щ 2,5
Батошево 204 а 3,6
КОНТАКТИ

гр. СЕВЛИЕВО, ул. СЛАВЯНСКА № 24
тел. 0675 33367 ; 0886767350
факс:
e-mail: rositsa@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч